Pre milovníkov poľovníctva

01.11.2006, 18:55, Ing. Milan Hvizda

     Pre milovníkov poľovníctva máme pripravených zopár odkazov na  poľovnícke stránky. Neskôr tu budú pribúdať aj články a postrehy nielen od  kolegov poľovníkov.

 

www.polovnictvo.sk

www.awald.sk

 

 

- samozrejme nezabúdame ani na zmenu zákona o poľovníctve, ktorý som vložil do článku, aby bol prístupný rovno v prehliadači a nebolo ho treba sťahovať v doc. formáte. Dúfam, že zjednodušenie oceníte.

 

* Zákon č. 274 zo 16.6.2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 ZÁKON
z 16. júna 2009
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov ),
b) uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,
c) poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
d) ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,
e) vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,
f) organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),
g) podmienky pre lov a zužitkovanie zveri,
h) náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
j) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá ).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) časom núdze obdobie od 1. novembra kalendárneho roku do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku,
b) chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality, vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného obvodného lesného úradu,
c) chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu v ktorom žije,
d) knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru, na evidenciu návštev poľovného revíru,
e) lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,
f) nepoľovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci k farmovému chovu zveri, dráha ), diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko ) a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia obvodného lesného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],
g) normovaným kmeňovým stavom zveri počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede určený obvodným lesným úradom,
h) poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,
i) poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného a psíka medvedikovitého,
j) poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich k zabezpečeniu normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácii pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,
k) poľovníckym zariadením objekt, slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri.
l) poľovníctvom súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri, ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov, je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia,
m) poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflonej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri,
n) poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad, schválených poradným zborom,
o) poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f),
p) poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica,
q) právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri za účelom jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu ) a využívať k tomu v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty,
r) samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby,
s) spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov,
t) súvislé poľovné pozemky poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami,
u) vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír,
v) vlastníkom poľovného revíru majiteľ, z ktorého pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír,
w) užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,
x) užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri,
y) užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,
z) zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.
Poľovný revír
§ 3
Podmienky uznávania poľovného revíru
(1) Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada k životným potrebám zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala
a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
(2) Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby
a) sa, ak je to možné, kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b) súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe,
c) poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Obvodný lesný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
a) 1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b) 2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
(4) Pri uznávaní poľovného revíru vykoná obvodný lesný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.
(5) Na zaokrúhlenie hraníc poľovného revíru môže obvodný lesný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ak nie sú súčasťou susedného poľovného revíru, na užívanie ktorého je uzatvorená zmluva o užívaní poľovného revíru. Pri zaokrúhľovaní hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice katastrálnych území, ani vlastnícke hranice. Pričlenené pozemky môžu tvoriť najviac 1/3 výmery navrhovaného poľovného revíru.
(6) Za splnenie podmienok pre riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely tohto zákona považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3.
(7) Poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru podľa odseku 3 a ktoré sa nepoužijú na vytvorenie poľovného revíru, pričlení obvodný lesný úrad k susednému poľovnému revíru.
§ 4
Uznávanie poľovného revíru
(1) Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku na príslušný obvodný lesný úrad.
(2) Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný.
(3) Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady v pôsobnosti ktorých leží menšia časť poľovných pozemkov.
(4) Žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov poľovných pozemkov na žiadosť ktorých sa poľovný revír uznáva,
b) doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c) grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1:2880 alebo 1:2000 a na mape poľovného revíru vo formáte A3,
d) opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje uznesenie o schválení žiadosti na uznanie poľovného revíru prijaté dvojtretinovou väčšinou vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyžaduje, ak je vlastníkom poľovných pozemkov jediná osoba.
(5) V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru obvodný lesný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, ich výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
(6) Ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu.
(7) Vlastník pozemku, ktorý bol zaradený do poľovného revíru môže požiadať o vyhlásenie pozemku za nepoľovnú plochu obvodný lesný úrad. Obvodný lesný úrad o takejto žiadosti rozhodne do 30 dní, ak je pozemok
a) jednoznačne identifikovaný; napríklad geometrickým plánom,
b) v teréne zreteľne označený,
c) spĺňa kritériá podľa § 2 písm. f).
§ 5
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1) Vlastníci poľovných pozemkov, rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“).
(2) Na zhromaždení práva vlastníka zastupuje orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov ).
(3) Zhromaždenie zvoláva najmenej jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov navrhovanej na začlenenie do poľovného revíru. Uznesenie zhromaždenia doručuje všetkým dotknutým subjektom ten, kto zhromaždenie zvolal.

(4) Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej dvojtretinová väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.
(5) Zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou, počítanou podľa výmery poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou podľa osobitného predpisu. )
(6) Na zhromaždení má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Písomne splnomocnený zástupca vlastníka poľovných pozemkov, má na zhromaždení váhu hlasu, ktorý zodpovedá výmere poľovných pozemkov vlastníka, ktorého zastupuje.
(7) Zhromaždenie zvolí z vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí žiadajú o uznanie poľovného revíru najmenej troch splnomocnencov, ktorí ich zastupujú vo veci užívania poľovného revíru podľa § 12 a 13.
§ 6
Zvernica
(1) Samostatnou zvernicou na účely tohto zákona je druh oploteného poľovného revíru, s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri, ktorými sú najmä dostatok prírodnej potravy a vody, podmienky pre vývoj, pohyb, úkryt, pokoj a rozmnožovanie; uznanou zvernicou je oplotená časť poľovného revíru zriadená užívateľom poľovného revíru na účely prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, karantény, výskumu zveri a jej lovu, alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov.
(2) Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej 50 ha lesných pozemkov a tieto sú ohradené tak, že zver, z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica mala vhodné podmienky na aklimatizáciu, rozmnožovanie, chov a lov jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.
(3) Obvodný lesný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú pozemky z ktorých má byť zriadená dostatočne veľké na účel, ktorému má zvernica slúžiť a ak sú ohradené tak, že znemožňujú útek zveri, ktorá sa v nich má chovať, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(4) Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 2 alebo schválením zvernice podľa odseku 3 obvodný lesný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje i štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok pre intenzívny chov daného druhu zveri.
(5) Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takúto fyzickú osobu.
(6) K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží
a) projekt podľa odseku 4,
b) záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, )
c) súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa má zvernica uznať alebo schváliť.
(7) K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ predloží doklady podľa odseku 6 písm. a) až c) a podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).
§ 7
Bažantnica
(1) Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2; uznanou bažantnicou časť poľovného revíru uznaná podľa odseku 3.
(2) Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky pre intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje; pritom sa vyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 4.
(3) Obvodný lesný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky pre intenzívny chov bažantej zveri, nachádza sa v nej najmenej 25 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nej dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.
(4) Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice obvodný lesný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok pre intenzívny chov bažantej zveri.
(5) K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného revíru podľa § 4 ods. 4 predloží projekt podľa odseku 4 a posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)
(6) K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice podľa odseku 3 žiadateľ priloží
a) projekt podľa odseku 4,
b) záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c) stanovisko obvodného úradu životného prostredia,
d) súhlasné stanovisko vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do navrhovanej uznanej bažantnice,
e) doklady podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).
(7) Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takúto fyzickú osobu.
(8) Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice alebo schválení uznanej bažantnice obvodný lesný úrad vykoná miestnu ohliadku, za účasti užívateľa poľovného revíru a vlastníkov poľovných pozemkov z ktorých má byť bažantnica uznaná.
(9) Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice alebo samostatnej bažantnice požiadať obvodný lesný úrad o nové zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy a na prístupových cestách a ďalších vhodných miestach vyznačiť jej obvod.
§ 8
Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
(1) Obvodný lesný úrad do 30 dní po rozhodnutí o uznaní poľovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej triedy pre jednotlivé druhy zveri, čo písomne oznámi vlastníkovi poľovného revíru.
(2) Obvodný lesný úrad vykoná zmenu zaradenia do kvalitatívnej triedy, ak
a) dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,
b) dôjde k zmene kritérií zaradenia revíru do kvalitatívnej triedy,
c) povolí chov nových druhov zveri,
d) schváli časť revíru za uznanú bažantnicu.
§ 9
Zmena hranice poľovného revíru
Zmenu hranice poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, možno vykonávať
a) po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch,
b) v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia týchto poľovných revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5,
c) v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto poľovného revíru a vlastníci všetkých dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch podľa § 5.
§ 10
Konanie o zmene hranice poľovného revíru
(1) Žiadosť o zmenu hranice uznaného poľovného revíru podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru, ak v doterajšom poľovnom revíri, po navrhnutej zmene poľovného revíru, zostanú dodržané podmienky podľa § 3 alebo sa dosiahne dodržanie týchto podmienok pričlenením zostávajúcich poľovných pozemkov k susednému poľovnému revíru.
(2) Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný obvodný lesný úrad, ktorý pôvodný poľovný revír uznal.
(3) Ak poľovné pozemky navrhnuté na zmenu ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, lesné úrady v pôsobnosti ktorých ležia časti dotknutých poľovných pozemkov sú dotknutými správnymi orgánmi.
(4) Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru obsahuje údaje podľa § 4 ods. 4, okrem písmena b), kde sa vyžadujú údaje len o dotknutých poľovných pozemkoch.
(5) V rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru obvodný lesný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa skupín vlastníctva, druhu pozemkov, výmery a opis hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa poľovného revíru vo formáte A3.
(6) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hraníc poľovného revíru stráca platnosť predchádzajúce rozhodnutie o uznaní poľovného revíru.
(7) Ak je v dotknutom poľovnom revíri užívanie revíru postúpené zmluvou, upraví sa užívanie poľovného revíru dodatkom k zmluve.
Využitie poľovného revíru
§ 11
Užívanie poľovného revíru
(1) O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného revíru“) rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5.
(2) Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru.
(3) Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti za účelom ich samostatného užívania.
§ 12
Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní
(1) Ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnú užívať spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie, dohodnú si podmienky užívania spoločného poľovného revíru písomne osobitnou zmluvou (ďalej len „zmluva vlastníkov“).
(2) Zmluva vlastníkov musí obsahovať najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktoré sú zmluvnými stranami,
b) údaje o poľovníckej organizácii (§ 11 ods. 2),
c) údaje o poľovnom revíri,
d) dobu užívania spoločného poľovného revíru,
e) podmienky užívania spoločného poľovného revíru,
f) podmienky zmien a doplnkov,
g) podmienky zániku,
h) dátum uzatvorenia a podpisy oprávnených zástupcov.
(3) Zmluvu vlastníci predložia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na obvodný lesný úrad, ktorý ju bezodkladne zaeviduje, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.
(4) Vlastník samostatného poľovného revíru oznamuje užívanie poľovného revíru na evidenciu na obvodný lesný úrad.
§ 13
Zmluva o užívaní poľovného revíru
(1) Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“)
a) fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru,
b) poľovníckej organizácii podľa § 32,
c) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru alebo na časti bažantnice (§ 7 ods. 2) alebo zvernice (§ 6 ods. 1),
d) právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva.
(2) Ak je uzatvorená zmluva, užívateľ poľovného revíru má právo vstupovať na poľovné pozemky a na poľné a lesné cesty; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. )
(3) Ten, komu bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti. Lov zveri poľovníckym hosťom sa za postúpenie užívania poľovného revíru nepovažuje.
(4) Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajšieho vlastníka vyplývajúce zo zmluvy.
(5) Obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od
a) právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára,
b) ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára.
(6) Poverená poľovnícka organizácia musí s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivosť o zver a ochranu zveri a poľovného revíru je povinný zabezpečiť vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru.
(7) Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.
§ 14
Obsah a podmienky zmluvy
(1) Zmluvu uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru.
(2) Zmluva sa uzatvára na desať rokov odo dňa jej podpisu.
(3) Zmluva musí obsahovať najmä
a) obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktoré sú zmluvnými stranami,
b) údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní,
c) výšku a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku,
d) dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru,
e) podmienky zmien a doplnkov,
f) dátum uzatvorenia a podpisy zástupcov zmluvných strán,
g) odklad účinnosti zmluvy podmienený zaevidovaním zmluvy obvodným lesným úradom.
§ 15
Náhrada za užívanie poľovného revíru
(1) Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru.
(2) Náhrada za užívanie poľovného revíru, v ktorom výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje dve tretiny celkovej výmery poľovného revíru sa určí na základe obchodnej verejnej súťaže ), ktorú uskutoční právnická osoba spravujúca väčšinu pozemkov vo vlastníctve štátu.
(3) Ak nedôjde k inej dohode medzi vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru a budúcim užívateľom poľovného revíru, určí sa náhrada za užívanie poľovného revíru na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je v prílohe č. 2.
§ 16
Evidencia zmluvy
(1) Evidenciu zmluvy vykoná príslušný obvodný lesný úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 a ak ju podpísali vlastníci spoločného poľovného revíru, vlastniaci najmenej dvojtretinovú väčšinu poľovných pozemkov z výmery poľovného revíru. Súčasťou žiadosti o evidenciu zmluvy je notársky osvedčená zápisnica z rokovania zhromaždenia.7)
(2) Obvodný lesný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespĺňa náležitosti podľa § 14 ods. 3 alebo ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa § 13 ods. 1.
(3) Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu alebo doplnok zmluvy obvodnému lesnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa podpisu zmeny alebo doplnku zmluvy.
§ 17
Zánik zmluvy
(1) Zmluva zaniká
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) zánikom poľovného revíru,
c) zánikom osoby (§ 13),
d) dohodou zmluvných strán,
e) rozhodnutím súdu ),
f) výpoveďou zo strany vlastníkov spoločného poľovného revíru schválenou podľa § 5 alebo užívateľa poľovného revíru z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy,
g) ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore,
h) rozhodnutím organu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinností podľa § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov.
(2) Zánik zmluvy je vlastník poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému obvodnému lesnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej zániku.
Poľovnícke hospodárenie
§ 18
Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie
(1) Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je na účely tohto zákona hospodárenie v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna početnosť, kvalita a správna veková a pohlavná štruktúra jej populácií, ako aj ostatných živočíchov ako súčasti ekosystémov,
(2) Na veľkoplošné poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíri začlenené do poľovných oblastí, poľovných lokalít a chovateľských celkov. Za poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri zodpovedá užívateľ poľovného revíru.
(3) Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách (ďalej len „poľovná oblasť“) zriaďuje krajský lesný úrad, v pôsobnosti ktorého je väčšia časť územia poľovnej oblasti poradný zbor poľovnej oblasti (ďalej len „poradný zbor“), ktorého činnosť sa riadi štatútom. Štatút poradného zboru a členov poradného zboru schvaľuje krajský lesný úrad.
(4) Poradný zbor zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 4. Poradný zbor vymenúva krajský lesný úrad zo zástupcu
a) krajského lesného úradu, ktorý je zároveň predseda,
b) každého obvodného lesného úradu príslušnej poľovnej oblasti,
c) pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,
d) organizácie ochrany prírody s pôsobnosťou v poľovnej oblasti,
e) príslušnej veterinárnej a potravinovej správy,
f) príslušnej obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“),
g) ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore je z hľadiska plnenia úloh potrebná.
(5) Poradný zbor
a) vypracúva návrh štatútu poľovnej oblasti,
b) radí pri zisťovaní početných stavov zveri v poľovnej oblasti,
c) navrhuje kritériá chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri v poľovnej oblasti,
d) odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti,
e) určuje hlavné kritériá pre schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia a navrhuje Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ročné kvóty lovu vlka dravého,
f) vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti,
g) radí pri starostlivosti o zver a spoločnej ochrane zveri v poľovnej oblasti,
h) radí pri realizácii zverozdravotných opatrení, prijatých v rámci poľovnej oblasti,
i) metodicky usmerňuje chovateľské rady,
j) plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského lesného úradu.
(6) Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských celkoch zriaďuje obvodný lesný úrad chovateľskú radu, ktorá sa riadi štatútom. Štatút chovateľskej rady schvaľuje obvodný lesný úrad. Chovateľská rada radí pri veľkoplošnom poľovníckom hospodárení v chovateľskom celku podľa schválenej koncepcie podľa § 30 ods. 1 písm. b) a výhľadových plánov podľa § 30 ods. 1 písm. c).
(7) Chovateľská rada sa skladá
a) zo zamestnanca príslušného obvodného lesného úradu, ktorý je zároveň jej predsedom,
b) zo zástupcu miestne príslušnej obvodnej komory,
c) z poľovníckeho hospodára z každého poľovného revíru začleneného v chovateľskom celku,
d) zo zástupcov ďalších organizácií, ktorých účasť je potrebná.
(8) Chovateľská rada
a) realizuje chovateľský zámer poradného zboru v chovateľskom celku,
b) radí pri zisťovaní početných stavov zveri v chovateľskom celku,
c) odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko,
d) navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde jej chov a lov nie je plánovaný,
e) predkladá stanovisko k výhľadovému plánu pred jeho schválením v chovateľskom celku,
f) radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovateľskom celku,
g) radí pri realizácii zverozdravotných opatrení, prijatých v rámci chovateľského celku,
h) plní ďalšie úlohy podľa pokynov obvodného lesného úradu.
§ 19
Poľovnícky hospodár
(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť obvodnému lesnému úradu v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri poľovníckeho hospodára
a) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru súčasne s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,
b) súčasne s predložením zmluvy podľa § 13,
c) do 30 dní od zániku funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 8.
(2) Poľovníckym hospodárom môže byť osoba, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony,
b) má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka,
c) má platný zbrojný preukaz skupiny D ),
d) zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo je absolventom strednej lesníckej školy alebo absolventom vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom a úspešne zložil z tohto predmetu skúšku,
e) nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku poľovníctva podľa § 76,
f) nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri, okrem samostatnej bažantnice alebo samostatnej zvernice.
(3) Obvodný lesný úrad neschváli návrh na poľovného hospodára pre poľovný revír, ktorého užívanie bolo postúpené zmluvou, ak ho podá subjekt, ktorého zmluva nemôže byť zaevidovaná podľa § 16 alebo ak navrhnutá osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 2.
(4) Ak obvodný lesný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odseku 2 alebo ho odvolá podľa odsekov 6 alebo 7, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní od doručenia oznámenia o neschválení alebo odvolaní poľovníckeho hospodára zaslať návrh obvodnému lesnému úradu na schválenie nového poľovníckeho hospodára.
(5) Ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, poľovníckeho hospodára určí z vlastného podnetu príslušný obvodný lesný úrad.
(6) Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie na návrh užívateľa poľovného revíru, ak si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10.
(7) Obvodný lesný úrad môže odvolať poľovníckeho hospodára z funkcie z vlastného podnetu ak
a) si neplní povinnosti podľa odseku 9,
b) prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,
c) sa dopustí priestupku podľa § 76.
(8) Výkon funkcie poľovníckemu hospodárovi zaniká
a) doručením odvolania podľa odsekov 6 alebo 7,
b) dňom doručenia písomného oznámenia obvodnému lesnému úradu o vzdaní sa funkcie,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9) Poľovnícky hospodár je povinný
a) navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, zamedzenie škôd na zveri a divine a škôd, spôsobených užívaním poľovného revíru, zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie prijatých opatrení,
b) pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,
c) viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom štátnej správy poľovníctva,
d) koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených zverou,
e) viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,
f) usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,
g) dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,
h) zúčastňovať sa rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,
i) odovzdať preukaz poľovníckeho hospodára do päť dní po odvolaní z funkcie podľa odsekov 6 alebo 7 alebo v deň doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie podľa odseku 8 písm. b),
j) kontroluje ulovenú zver a vydáva lístok o pôvode ulovenej zveri.
(10) Poľovnícky hospodár je oprávnený
a) prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,
b) podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,
c) dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy na hodnotenie praktickej prípravy,
d) podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže,
e) vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri za použitia poľovne upotrebiteľných psov,
f) vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,
g) poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,
h) plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.
Chov zveri
§ 20
Ochrana genofondu zveri
(1) Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri. Na tento účel prijíma v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) a komorou (§ 41) potrebné opatrenia.
(2) V záujme ochrany genofondu ) zveri sa zakazuje
a) zámerne rozširovať druhy a poddruhy zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 na území Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania okrem druhov povolených ministerstvom po dohode s ministerstvom životného prostredia ),
b) krížiť medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi,
c) chovať alebo držať raticovú zver mimo poľovného revíru, zvernice alebo farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie zveri môže fyzická osoba alebo právnická osoba len s povolením ministerstva, a to za podmienok v ňom uvedených. Druhy podliehajúce osobitnému predpisu ) musia mať aj povolenie na dovoz a vývoz; súčasťou žiadosti o povolenie je súhlas príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy8).
(4) Na dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, je potrebné predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom životného prostredia. Ak ministerstvo povolenie vydá, môžu sa tieto živočíchy a ich poddruhy dovážať a vypúšťať len do zverníc. Po vypustení do zverníc sa stávajú zverou podľa tohto zákona.

§ 21
Opatrenia na zachovanie genofondu zveri
(1) V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať
a) jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo farmových chovoch; okrem zverníc (§ 6),
b) zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi domácich zvierat a hydiny; okrem vypúšťania pernatej zveri z umelých chovov,
c) nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, bez predchádzajúceho súhlasu obvodného lesného úradu,
d) nepôvodný druh ) živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody.
(2) Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode možno len s povolením ministerstva a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.
§ 22
Držanie a chov zveri v zajatí
(1) Za držanie a chov zveri v zajatí sa považuje držanie alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené tak, že zver nemôže z nich uniknúť.
(2) Držať a chovať zver v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Za držanie a chov zveri v zajatí sa nepovažuje držanie a chov zveri vo zvernici (§ 6), umelý chov pernatej zveri, králika divého, zajaca poľného, chov zveri vykonávaný užívateľom poľovného revíru na účely zazverovania poľovného revíru, starostlivosť užívateľa poľovného revíru o poranenú zver alebo nájdenú zver počas doby nevyhnutnej na jej liečenie alebo opätovné vypustenie do poľovného revíru alebo zabezpečenie prezimovania zveri, chov líšky hrdzavej alebo diviačej zveri za účelom výcviku a skúšok poľovných psov, na výskumné účely, záchranné chovy zveri v zariadeniach na záchranu chránených živočíchov zriadených podľa osobitného predpisu ), chov zveri v zoologickej záhrade alebo držanie a chov poľovných dravcov ).
(4) Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha môže ju po písomnom súhlase užívateľa poľovného revíru a príslušného obvodného lesného úradu vypustiť do poľovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody. Písomný súhlas užívateľa poľovného revíru nie je potrebný, ak sa vypúšťa zrehabilitovaný jedinec na území poľovného revíru, v ktorom bol nájdený. Ohlasovacia povinnosť užívateľovi poľovného revíru zostáva zachovaná.
§ 23
Chovateľská prehliadka
(1) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri podľa kritérií chovnosti vykonáva každoročne hodnotiteľská komisia na chovateľských prehliadkach, ktoré organizuje a vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom.
(2) Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ústrednej hodnotiteľskej komisie vymenúva a odvoláva komora z radov držiteľov certifikátu Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.
(3) Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území Slovenskej republiky, možno namiesto trofeji predložiť dokumentáciu o nej.
(4) Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku je povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v ním určenom čase na určené miesto. Užívateľ poľovného revíru vráti trofej po ukončení chovateľskej prehliadky bez spodných čeľustí.
(5) Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doručiť v čase určenom obvodnou komorou na určené miesto.
(6) Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; takáto poľovnícka trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá lebka veľkej šelmy, ak sa odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, o čom predloží jej majiteľ písomný doklad o jej prevzatí.
(7) Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.
(8) Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri a s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.
(9) Hodnotiteľská komisia o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 1 spíše záznam, ktorý predkladá príslušnému obvodnému lesnému úradu a komore (§ 41). Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie tohto zákona alebo ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.
(10) Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej zveri.

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
§ 24
Ochrana poľovníctva
(1) Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu [§ 29 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu1) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.
(2) Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.
(3) Zakazuje sa v poľovnom revíri
a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,
c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d) pohyb psov bez osoby podľa osobitného predpisu, )
e) pohyb mačiek, okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu,
f) voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),
g) loviť zver odstrelom alebo odchytom alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka,
h) privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia (§ 53) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,
i) privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,
j) vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,
k) vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,
l) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky ); zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly.
(4) Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie obvodného lesného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením
a) obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,
b) oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza,
c) zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice alebo ich časti nepovolaným osobám.
(5) Obmedzenia a zákazy, vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách.
(6) Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich psov a mačiek v poľovnom revíri, ich vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k ich usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f). a g).
(7) Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) a c) sa nevzťahujú na vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov a zamestnancov orgánov štátnej správy poľovníctva pri výkone dozoru alebo kontrolnej činnosti.
§ 25
Povinnosti užívateľa poľovného pozemku
Užívateľ poľovného pozemku je povinný
a) dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy,
b) oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,
c) používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju,
d) vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,
e) odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri alebo vhodným spôsobom k nim zamedziť prístup,
f) uhradiť užívateľovi poľovného revíru škody, spôsobené na zveri obhospodarovaním poľovného pozemku spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo predpismi upravujúcimi používanie ochranných prostriedkov proti rastlinným alebo živočíšnym škodcom,
g) dohodnúť v zmluve (§13) s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri.

§ 26
Povinnosti užívateľa poľovného revíru
(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Za tým účelom najmä:
a) hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b) vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,
c) zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom, )
d) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom ) takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,
e) vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky alebo v čase extrémneho sucha,
f) odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,
g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu ) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h) každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,
i) vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,
j) viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,
k) podávať informácie obvodnému lesnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,
l) spolupracovať s užívateľmi poľovných pozemkov a zabraňovať vzniku škôd spôsobených zverou, na zveri a poľovných pozemkoch a dohodnúť v zmluve (§13) s užívateľom poľovných pozemkov spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,
m) oznámiť obvodnému lesnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,
n) zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,
o) používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov.
(2) Ak zistí obvodný lesný úrad, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak tento v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.
(3) Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.
(4) Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť obvodnému lesnému úradu.
Poľovnícka stráž
§ 27
Odborná spôsobilosť
(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný na zabezpečenie ochrany poľovníctva na každých aj začatých 500 ha navrhnúť obvodnému lesnému úradu jedného člena poľovníckej stráže.
(2) Návrh podľa odseku 1 podáva užívateľ poľovného revíru
a) spolu s o žiadosťou o evidenciu zmluvy podľa § 16,
b) spolu s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,
c) spolu s predložením návrhu na vymenovanie poľovníckeho hospodára, alebo
d) do 15 dní odo dňa keď bol užívateľ poľovného revíru informovaný o vyškrtnutí člena poľovníckej stráže zo zoznamu členov poľovníckej stráže.
(3) Ak užívateľ poľovného revíru nepodá návrh na člena poľovníckej stráže alebo ak skončí platnosť zmluvy alebo zmluvy vlastníkov alebo je potrebné zabezpečiť ochranu poľovného revíru podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, vymenuje obvodný lesný úrad člena poľovníckej stráže z vlastného podnetu. Návrh musí obsahovať písomný súhlas osoby navrhnutej na vymenovanie za člena poľovníckej stráže.
(4) Členom poľovníckej stráže môže byť len fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b) má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny „D“,
c) je na výkon funkcie zdravotne spôsobilá, čo doloží potvrdením lekára,
d) v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku poľovníctva, za ktorý jej bol odňatý poľovný lístok,
e) je odborne spôsobilá podľa odseku 5,
f) zložila sľub podľa § 28 ods. 1.
(5) Odborná spôsobilosť uchádzača za člena poľovníckej stráže sa preukazuje vykonaním skúšky na obvodnom lesnom úrade pred komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva prednosta obvodného lesného úradu. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy na úseku poľovníctva a použitia donucovacích prostriedkov.
(6) Obvodný lesný úrad pred skúškou overí splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a) až d).
§ 28
Zoznam členov poľovníckej stráže
(1) Ten, kto je navrhovaný za člena poľovníckej stráže skladá do rúk prednostu obvodného lesného úradu sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen poľovníckej stráže budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane poľovného revíru a poľovníctva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
(2) Členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do zoznamu členov poľovníckej stráže, ktorý vedie obvodný lesný úrad (ďalej len „zoznam“).
(3) Člena poľovníckej stráže zapíše obvodný lesný úrad do zoznamu po zložení skúšky podľa § 27 a zložení sľubu podľa odseku 1.
(4) Po zapísaní člena poľovníckej stráže do zoznamu, vydá obvodný lesný úrad členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže.
(5) Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo odcudzeniu preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej stráže je člen poľovníckej stráže povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnému obvodnému lesnému úradu.
(6) Obvodný lesný úrad vyškrtne člena poľovníckej stráže zo zoznamu, ak
a) zanikla zmluva,
b) zanikol poľovný revír,
c) zanikol užívateľ poľovného revíru,
d) o to člen písomne požiada,
e) stratil spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 27 ods. 4 písm. b) až e),
f) prestal byť členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,
g) dlhodobo nevykonáva činnosť, neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí práva poľovníckej stráže,
h) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
i) o to požiada užívateľ poľovného revíru.
(7) Ak je člen poľovníckej stráže vyškrtnutý zo zoznamu je povinný do desiatich pracovných dní odovzdať príslušnému obvodnému lesnému úradu služobný odznak a preukaz poľovníckej stráže. Ak členstvo zaniklo podľa odseku 6 písm. h) táto povinnosť prechádza na pozostalých.
(8) Činnosť člena poľovníckej stráže skončí dňom doručenia oznámenia o vyškrtnutí zo zoznamu. Obvodný lesný úrad o vyškrtnutí zo zoznamu písomne upovedomí do desiatich pracovných dní aj užívateľa poľovného revíru. Proti vyškrtnutiu zo zoznamu nie je možné sa odvolať.

§ 29
Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže
(1) Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený
a) vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše predloženie poľovného lístku, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,
b) zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 53) alebo že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver alebo neoprávnene privlastnené zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,
c) obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod ulovenej zveri (§ 64),
d) odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru,
e) požadovať súčinnosť Policajného zboru,
f) usmrtiť v poľovnom revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo ktorý hľadá alebo prenasleduje zver alebo sa k nej plazí; to sa nev

 
« Späť


Diskusia: "Pre milovníkov poľovníctva"
Dátum: Meno: Komentár:
02.09.2016, 08:24 Best Packers Movers in Bangalore Packers And Movers Bangalore | Affordable Household Shifting
02.09.2016, 08:26 Best Household Shifting Top And Best Services Ever @ Packers-And-Movers- Bangalore.in
06.02.2017, 11:10 sanasharma Packers And Movers Bangalore | Get Price Quotes | Compare to Save
27.04.2017, 13:20 tanvi sharma Local Packers And Movers Ahmedabad | Affordable Household Shifting
27.04.2017, 13:21 tanvi sharma Local Packers And Movers Ahmedabad | Affordable Household Shifting
25.07.2017, 10:54 ritu somani Packers And Movers Hyderabad | Get Free Quotes | Compare and Save
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre